მზის სისტემების ინსტალაცია

მზის PV სადგურები 1 მგვტ-მდე

2016 წელს საჯარო სერვისების მარეგულირებელმა კომისიამ დააწესა ტარიფი 1 მგვტ-მდე სიმძლავრის სამრეწველო მზის ელექტროსადგურებზე. ჯამური ნომინალური სიმძლავრე შემოიფარგლება 10 მეგავატით. PSRC-ის მონაცემებით, 2018 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, 12 ლიცენზირებული კომპანიებიდან შვიდმა ამოქმედდა, დანარჩენი 9 კი მშენებარე პროცესშია.
 
მზის PV სადგურები 5 მგვტ-მდე

2018 წელს PSRC-მ დაადგინა 5 მგვტ-მდე სიმძლავრის სამრეწველო მზის PV სადგურების ტარიფი 23,864 დრამი კვტ/სთ-ზე. ჯამური ნომინალური სიმძლავრე შემოიფარგლება 100 მეგავატით. ერთი თვის განმავლობაში ელექტროენერგიის გამომუშავების ლიცენზია გაიცა ექვს კომპანიაზე, რომელთა საერთო სიმძლავრე იყო 30 მეგავატი (თითო ელექტროსადგურზე 5 მგვტ სიმძლავრე).
ავტონომიური ენერგიის მწარმოებლების პოპულარიზაცია

ავტონომიური ენერგიის მწარმოებლების განვითარების სტიმულირებისკენ მიმართული ღონისძიებების ფარგლებში, სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნულმა ასამბლეამ 2017 წლის 21 დეკემბერს რატიფიცირება მოახდინა H0-262-N, რომელმაც გადახედა 150 კვტ/სთ წმინდა აღრიცხვის ლიმიტს. შედეგად, იურიდიული პირებისთვის ლიმიტად 500 კვტ.სთ დაწესდა. არსებობს საკანონმდებლო საფუძველი ენერგიის ძირითადი მომხმარებლებისთვის, რომ განახორციელონ ავტონომიური ენერგიის გენერატორების ფუნქციები მხოლოდ საკუთარი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. საქართველოს კანონი „ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ“ ადგენს პუნქტს განახლებადი ენერგიის ავტონომიური მწარმოებლებისთვის და ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიების ელექტროენერგიის ტრანზიტის ფარგლებში მიწოდებული ელექტროენერგიის არადროებითი კომპენსაციის ოდენობის შესახებ. კანონი წარმოადგენს ენერგიის ტრანზიტის განრიგის ეფექტურობის გაუმჯობესებას.
 
მზის ტექნოლოგიების განვითარება არაგაზირებული თემებისთვის

2017 წლის აგვისტოში ამოქმედდა „ენერგოეფექტური“ სასესხო პროგრამა სომხეთის რესპუბლიკის არაგაზიფიცირებული თემებისთვის სახელმწიფო-კერძო სექტორსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობით. ამ პროექტის ბენეფიციარები არიან 38242 დასახლებული ოჯახი 282 არაგაზიფიცირებული თემი, რომლებსაც, სავარაუდოდ, ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ სპეციალური ფინანსური საშუალებებით და მოიხმარონ ენერგია უფრო ეფექტურად. 2019 წლის თებერვლის მდგომარეობით, პროექტი განხორციელდა 126 თემში, დამონტაჟდა 2083 მზის წყლის გამაცხელებელი და 71 PV სისტემა.
პროექტის შედეგები აშკარაა: 2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, 1145 ავტონომიური ენერგიის მწარმოებელი დაკავშირებულია სომხეთის ენერგეტიკულ ქსელთან, დაახლოებით 17 მეგავატი სიმძლავრით. შეერთების პროცესშია 88 2,43 მგვტ ჯამური სიმძლავრით.
2018 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით, არაგაზიფიცირებულ თემებში დამონტაჟებულია 1654 მზის წყლის გამაცხელებელი.